Người thu phục: Đà Xá Cổ Đế → Viêm Diệu (Viêm Tộc) → Viêm Đế Tiêu Viêm (Tiêu Tộc)